ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Σκοπός και Περιεχόμενα

1. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά με το είδος, το εύρος, και το σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την online προσφορά μας και τους σχετικούς ιστότοπους, λειτουργίες και περιεχόμενο (εφεξής καλούμενες από κοινού ως "Διαδικτυακή Προσφορά" ή "Ιστότοπος") . Λεπτομέρειες για αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 2.

2. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα φυσικά μας καταστήματά μας περιγράφονται στην ενότητα 3.

3. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών μας περιγράφονται στην Ενότητα 4.

4. Η HOLMES PLACE EAST MED BV (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο "ΑΙΘΡΙΟ", 15124 Μαρούσι - εφεξής καλούμενη "Εμείς" ή "Εμάς" - είναι υπεύθυνη βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

5. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση Dataprotection_GR@holmesplace.gr.

6. Ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει όλους τους πελάτες και επισκέπτες της διαδικτυακής προσφοράς.

1.2. Νομικές Βάσεις

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

1. Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συγκατάθεση είναι κάθε εκούσια, ενημερωμένη και κατηγορηματική έκφραση βούλησης στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς θετικής ενέργειας με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

2. Αναγκαιότητα εκπλήρωσης της σύμβασης ή εκτέλεσης προπαρασκευαστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(Β) GDPR, δηλαδή τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

3. Επεξεργασία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(γ) GDPR, δηλαδή ότι η επεξεργασία των δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή άλλους κανονισμούς.

4. Επεξεργασία για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(στ) GDPR, δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων εκ μέρους μας ή για λογαριασμό τρίτων, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας, που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1.3. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς:

1. Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(δ) GDPR και το άρθρο 14 (2)(ε) GDPR

1. Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR

2. Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR

3. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») σύμφωνα με το άρθρο 17 GDPR

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR

5. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR

6. Δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR

Σημείωση: Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον. Η ένσταση αυτή μπορεί να διατυπωθεί ιδίως κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αντίθετη με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

1.4. Περίοδος Διαγραφής και Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν ή θα περιοριστούν μόλις εκλείψει ο σκοπός της επεξεργασίας. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εάν αυτό προβλέπεται από άλλες νομικές διατάξεις,  στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (πχ. Φορολογικές). Τα δεδομένα θα περιοριστούν ή θα διαγραφούν επίσης εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τα αναφερόμενα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.

1.5. Ασφάλεια Επεξεργασίας

1. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα και υπερσύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας (TOM). Αυτό προστατεύει τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

2. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή μας.

1.6. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτα μέρη, υπεργολάβους και τρίτους παρόχους

1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των νομικών απαιτήσεων. Διαβιβάζουμε δεδομένα χρήστη σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο, για παράδειγμα για λόγους χρέωσης ή για άλλους σκοπούς, εάν η μετάδοση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του χρήστη.

2. Εάν χρησιμοποιούμε υπεργολάβους για την online προσφορά μας, έχουμε λάβει τις κατάλληλες συμβατικές προφυλάξεις και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με αυτές τις εταιρείες.

3. Εάν χρησιμοποιούμε περιεχόμενο, εργαλεία ή άλλα μέσα από άλλες εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού ως "τρίτοι πάροχοι") και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε τρίτη χώρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα δεδομένα θα μεταφερθούν στις χώρες όπου οι τρίτοι πάροχοι έχουν την έδρα τους. Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες μόνο εάν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, συναίνεση χρήστη ή άλλη νόμιμη άδεια.

2. Επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς

2.1. Ροή Ιστού

1. Φιλοξενούμε την Ιστοσελίδα μας στο Webflow. Ο πάροχος είναι η Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (εφεξής Webflow). Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, το Webflow συλλέγει διάφορα αρχεία καταγραφής συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεών σας IP.

2. Το Webflow είναι ένα εργαλείο δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων. Το Webflow αποθηκεύει cookies ή άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης που απαιτούνται για την εμφάνιση του Ιστότοπου, την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών του Ιστότοπου και τη διασφάλιση της ασφάλειας (απαραίτητα cookies).

3. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Webflow:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy

4. Η ροή Ιστού χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 6(1)(στ) GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον ο Ιστότοπός μας να εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Εάν ζητήθηκε αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά με βάση το άρθ. 6(1)(Α) GDPR και 25(1), όσον αφορά την εγκατάσταση cookies στο τερματικό του χρήστη (πχ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) . Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy

6. Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τον πάροχο που αναφέρεται παραπάνω. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Ιστοτόπου μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

2.2. Amazon CloudFront CDN

1. Χρησιμοποιούμε το Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (CDN) Cloudfront. Ο πάροχος είναι η Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (εφεξής «Amazon»). Η Amazon λειτουργεί ως υπεργολάβος για το Webflow.

2. Το Amazon CloudFront CDN είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο διανομής περιεχομένου. Τεχνικά, η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του Ιστοτόπου μας δρομολογείται μέσω του δικτύου παράδοσης περιεχομένου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την παγκόσμια προσβασιμότητα και απόδοση του Ιστοτόπου μας.

3. Η χρήση του Amazon CloudFront CDN βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε τον Ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και χωρίς σφάλματα (Άρθρο 6 (1)( στ) GDPR).

4. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://aws.amazon.com/en/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

2.3. Fastly

1. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) Fastly για την παράδοση περιεχομένου. Το CDN Fastly λειτουργεί από την Fastly Inc., General Counsel 475 Brannan St, Suite 300 San Francisco, CA 94107. Η Fastly ενεργεί ως υπεργολάβος για το Webflow.

2. Το Fastly CDN καθιστά διαθέσιμο περιεχόμενο από τον Ιστότοπό μας σε διάφορους διακομιστές που διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό συντομεύει τον χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας, επιτυγχάνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυξημένη προστασία από την απώλεια δεδομένων. Το περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αυτόν τον Iστότοπο, όπως εικόνες και βίντεο, λαμβάνεται από το Fastly CDN όταν γίνεται πρόσβαση στη σελίδα. Μέσω αυτής της ανάκτησης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Iστoτόπου μας (όπως η διεύθυνση IP σας) μεταδίδονται σε διακομιστές της Fastly σε άλλες χώρες της ΕΕ και αποθηκεύονται εκεί. Αυτό συμβαίνει ήδη όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με αυτό το περιεχόμενο.

3. Οι υπηρεσίες Fastly Web και το CDN Fastly χρησιμοποιούνται για λόγους μεγαλύτερης αξιοπιστίας, αυξημένης προστασίας έναντι απώλειας δεδομένων και καλύτερης ταχύτητας φόρτωσης του Ιστότοπου. Αυτό αποτελέι έννομο συμφέρον μας κατά την έννοια του άρθρου 6(1)(στ) GDPR.

4. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων της Fastly εδώ: https://www.fastly.com/privacy

2.4. Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Google

1. Χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland στον Ιστότοπό μας.

Θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τις μεμονωμένες συγκεκριμένες υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον Ιστότοπο στην περαιτέρω δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών Google, η Google μπορεί να συλλέγει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) και να τις επεξεργάζεται. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η Google θα διαβιβάσει επίσης τις πληροφορίες σε διακομιστή τρίτης χώρας.

Η διαβίβαση στις ΗΠΑ εξαρτάται από τη λειτουργία με την οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Ως υπεύθυνος, μπορούμε να διαβιβάσουμε δεδομένα στην Google στις ΗΠΑ για περαιτέρω χρήση.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο. 45 GDPR. Ωστόσο, η μεταβίβαση μπορεί να βασίζεται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Η Google έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες - SCCs).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, επισκεφθείτε

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractuals-clauses-scc_en

καθώς και παρακάτω

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=gr

3. Εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται πραγματικά η Google. Ωστόσο, η Google δηλώνει ότι, καταρχήν, οι ακόλουθες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία:

· δεδομένα καταγραφής (ιδίως η διεύθυνση IP)

· Πληροφορίες βάσει τοποθεσίας

· Μοναδικοί αριθμοί αιτημάτων

· Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιεί η Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/types

4. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, η Google ενδέχεται να προσθέσει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στον λογαριασμό σας και να τις χειριστεί ως προσωπικά δεδομένα.

5. Η Google αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

"Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε με μοναδικά αναγνωριστικά που συνδέονται με το πρόγραμμα περιήγησης, την εφαρμογή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμίσεις γλώσσας σας διατηρούνται σε όλες τις συνεδρίες του προγράμματος περιήγησης σας.

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google, συλλέγουμε επίσης δεδομένα που αποθηκεύουμε στον λογαριασμό σας Google και θεωρούμε προσωπικά δεδομένα." ( https://privacy.google.com/take-control.html )

6. Μπορείτε να αποτρέψετε την απευθείας προσθήκη αυτών των δεδομένων αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας Google ή κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις λογαριασμού στον λογαριασμό σας Google. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie (π.χ. να διαγράψετε cookies, να τα αποκλείσετε κ.λπ.).

7. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση εδώ: https://www.google.com/policies/privacy/

8. Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://privacy.google.com/take-control.html

2.5. Google Analytics

1. Με βάση τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1)(α) GDPR, χρησιμοποιούμε Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία) - εφεξής "Google"). Η Google χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από την υπηρεσία σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής Προσφοράς από τους χρήστες μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί.

2. Η Google εργάζεται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR. Έχουμε συνάψει μια συμφωνία προστασίας δεδομένων με την Google που περιέχει τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

3. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συμφωνία από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας με την Google σύμφωνα με το Άρθρο 26 GDPR για τη χρήση των υπηρεσιών μέτρησης της Google (βλ. https://support.google.com/analytics/answer/9012600 ). Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε συμφωνήσει με την Google ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληροφοριών και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 GDPR καθώς και για την ασφάλεια της επεξεργασίας και των υποχρεώσεων αναφοράς και ειδοποίησης. (Άρθρα 32 έως 34 GDPR). Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς από χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και τη χρήση του διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών.

4. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις που τοποθετούνται στις διαφημιστικές υπηρεσίες της Google και των συνεργατών της μόνο σε εκείνους τους χρήστες που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την Διαδικτυακή μας Προσφορά  ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που βασίζονται στους ιστότοπους που επισκέπτονται), τα οποία διαβιβάζουμε στην Google ("Κοινά του Google Analytics"). Με τη βοήθεια του προσωποποιημένου μάρκετινγκ, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές.

5. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP.

6. Το Google Analytics αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας για διάστημα δύο ετών από την τελευταία σας επίσκεψη. Αυτά τα cookies περιέχουν ένα αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείται τυχαία, με το οποίο μπορείτε να αναγνωρίζεστε σε μελλοντικές επισκέψεις στον Ιστότοπο. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της Διαδικτυακής Προσφοράς από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr  

7. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα αποθηκεύονται μαζί με το τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό χρήστη, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των ψευδώνυμων προφίλ χρηστών. Αυτά τα δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη διαγράφονται αυτόματα μετά από 26 μήνες. Άλλα δεδομένα αποθηκεύονται σε συγκεντρωτική μορφή επ' αόριστον.

8. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις ρυθμίσεις και τις επιλογές ανάκλησης μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους της Google:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=gr  ("Χρήση δεδομένων από την Google όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας")

https://policies.google.com/technologies/ads  ("Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς")

https://adssettings.google.com/authenticated  ("Διαχείριση πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Google για να σας εμφανίζει διαφημίσεις").

2.6. Διαχειριστής ετικετών Google

1. Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google στον Ιστότοπό μας. Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

2. Με τον Διαχειριστή ετικετών Google, μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορους κωδικούς και υπηρεσίες στον Ιστότοπό μας με τακτοποιημένο και απλοποιημένο τρόπο. Ο Διαχειριστής ετικετών Google εφαρμόζει τις ετικέτες ή «ενεργοποιεί» τις ενσωματωμένες ετικέτες. Όταν ενεργοποιείται μια ετικέτα, η Google ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) και να τις επεξεργάζεται. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η Google θα διαβιβάσει επίσης τις πληροφορίες σε διακομιστή τρίτης χώρας.

3. Πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και τη διαβίβαση από εμάς στην Google στις ΗΠΑ και άλλα σχετικά δεδομένα για επεξεργασία δεδομένων από την Google ως μέρος της χρήσης των υπηρεσιών της Google βρίσκονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων στην ενότητα 2.4 "Πληροφορίες για την Υπηρεσίες Google ".

4. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τον Διαχειριστή ετικετών Google:

· Διαδικτυακά αναγνωριστικά (συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών cookie)

· Διεύθυνση IP

5. Μπορείτε επίσης να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή ετικετών Google στον ιστότοπο https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

καθώς και παρακάτω

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/index.html (ενότητα "Δεδομένα που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς").

6. Επιπλέον, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google για τη χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google (άρθρο 28 GDPR). Η Google επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας προκειμένου να ενεργοποιήσει τις αποθηκευμένες ετικέτες και να εμφανίσει τις υπηρεσίες στον Ιστότοπό μας. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

7. Εάν έχετε απενεργοποιήσει μεμονωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης (π.χ. ορίζοντας ένα cookie εξαίρεσης), η απενεργοποίηση παραμένει για όλες τις επηρεαζόμενες ετικέτες παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένες από τον Διαχειριστή ετικετών Google.

8. Με την ενσωμάτωση του Διαχειριστή ετικετών Google, επιδιώκουμε το σκοπό να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε διάφορες υπηρεσίες με απλοποιημένο και σαφή τρόπο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του Διαχειριστή ετικετών Google βελτιστοποιεί τους χρόνους φόρτωσης των διαφόρων υπηρεσιών. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται εδώ στο πλαίσιο της διαδικασίας μέτρησης είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (α) GDPR. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της απόκτησης συναίνεσης είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το 6(1)(στ) GDPR.

2.7. Facebook Pixel

1. Χρησιμοποιούμε τοFacebook Pixel, από το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, θυγατρική της Facebook Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA στον Ιστότοπό μας, για να παρακολουθούμε την επιτυχία των δικών μας διαφημιστικών καμπανιών στο Facebook και να βελτιστοποιούμε την προβολή των διαφημιστικών καμπανιών στο Facebook σε ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.

2. Αφού κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπό μας, ένα cookie αποθηκεύεται στην τελική συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Pixel στον Ιστότοπό μας. Το cookie επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το αν ήρθατε στον Ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης στο Facebook και επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε το ποσοστό επιτυχίας των διαφημιστικών μας καμπανιών στο Facebook. Επιπλέον, το Pixel επεξεργάζεται δεδομένα που έχετε επισκεφτεί στον Ιστότοπό μας και επιτρέπει στις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντά σας.

3. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook μέσω του εικονοστοιχείου Facebook που είναι ενσωματωμένο στον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδονται στο Facebook στις ΗΠΑ.

4. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ για διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ. Το Facebook διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων μέσω των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των συμβατικών ρητρών εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

5. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς και δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τον χρήστη. Εάν είστε εγγεγραμμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται στον λογαριασμό σας. Ακόμα κι αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, είναι δυνατό το Facebook να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα δεδομένα ταυτοποίησης.

6. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR.

7. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook Pixel για τον τομέα ιστού μας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις cookie . Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τον ορισμό cookie προσαρμόζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό σας στο Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

2.8. Διαχείριση Συναίνεσης

1. Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης cookie της Cookies-Script για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookie στην τελική συσκευή σας, ώστε να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Objectis Ltd (Laisves st. 60 LT-05120 Vilnius, Lithuania, ιστότοπος: https://cookie-script.com/  ) - εφεξής "Cookie-Script".

2. Όταν εισέρχεστε στον Ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στο Cookie-Script:

· Η συγκατάθεσή σας ή η ανάκληση της συγκατάθεσής σας

· Η διεύθυνση IP σας

· Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας

· Πληροφορίες για τη συσκευή σας

· η ώρα της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο

3. Επιπλέον, το Cookie-Script αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορεί να εκχωρήσει τη δεδομένη συγκατάθεση ή την ανάκλησή της σε εσάς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε μόνοι σας το cookie Cookie-Script ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων να μην ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές απαιτήσεις διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

4. Το Cookie-Script χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6(1)(γ) GDPR.

2.9. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

1. Κατά τη χρήση ορισμένων από τις υπηρεσίες μας, θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα σε άλλους ιστότοπους.

2. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει εκεί. Η δήλωση προστασίας δεδομένων του συνδεδεμένου ιστότοπου ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από αυτήν.

2.10. Bootstrap

Το Bootstrap είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαίσιο styling. Χρησιμοποιούμε μόνο τη βιβλιοθήκη Bootstrap για το στυλ του Ιστοτόπου. Αυτό δεν ενέχει κίνδυνο ασφαλείας, καθώς χρησιμοποιείται μόνο για το frontend και μόνο για στοιχεία στυλ στη σελίδα.

2.11. jQuery

Το jQuery είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη βιβλιοθήκη javascript που μας βοηθά με κάποια εφέ. Ακριβώς όπως το Bootstrap, χρησιμοποιούμε μόνο το jQuery για styling/frontend UX.

3. Διαδικασία Εισόδου

3.1. Έλεγχος πρόσβασης

Παρακάτω θα βρείτε την ειδοποίησή μας για την προστασία δεδομένων κατά την έννοια των άρθρων 12 έως 14 του GDPR σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ελέγχου πρόσβασης.

1. Ως συμμετέχων θα λάβετε ένα παλμογράφο- STORM στη ρεσεψιόν του Holmes Place.

2. Ως μέρος του ελέγχου πρόσβασης, καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα - εφεξής "Δεδομένα Πρόσβασης" -: Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης και το στούντιο επίσκεψης.

3. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(Στ) GDPR.

4. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται ιδίως:

α) προσασία της επιχείρησής μας,

β) στη διεκδίκηση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων,

γ) διασφάλιση των συμφερόντων των μελών (αποφυγή χρόνου αναμονής στη ρεσεψιόν)

δ) στην εξασφάλιση πλήρους εκκένωσης του συλλόγου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ε) στον εντοπισμό / αποτροπή κακής χρήσης του παλμογράφου

5. Η δημιουργία προφίλ (προφίλ) σύμφωνα με το άρθρο 4(4) GDPR, με βάση τα δεδομένα πρόσβασης δεν πραγματοποιείται από εμάς.

4. Επεξεργασία με σκοπό τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών μας

4.1. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω email

1. Κατά την επικοινωνία μαζί μας (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή e-mail), τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία και την ικανοποίηση του αιτήματος.

2. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη.

3. Τα δεδομένα χρήστη αποθηκεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών ("Σύστημα CRM").

4.2. Άμεσο Μάρκετινγκ

1. Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώνουμε τακτικά μέσω e-mail, τηλεφώνου ή SMS / ειδοποίησης push για εμάς, τους συλλόγους μας και τα τρέχοντα θέματα και προσφορές. Χρησιμοποιούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας για αυτόν τον σκοπό. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 (1) (α) GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

2. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

3. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, συμφωνείτε επίσης με την παρακολούθηση του ενημερωτικού δελτίου μας για σκοπούς εξατομικευμένης διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Με τη βοήθεια των pixel παρακολούθησης ή web beacons και συνδέσμων, καθένα από τα οποία συνδέεται με ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό, συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες παρακολούθησης σε σχέση με τη χρήση του ενημερωτικού μας δελτίου:

· Άνοιγμα του ενημερωτικού δελτίου, κλικ στους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτό, υποβολή μιας φόρμας στον Ιστότοπό μας αφού κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένης της ώρας αυτών των ενεργειών)

· Τύπος τελικής συσκευής που χρησιμοποιείται όταν ανοίγετε εικόνες στο ενημερωτικό δελτίο ή κάνετε κλικ σε συνδέσμους

· Συμπεριφορά στον Ιστότοπό μας εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν μέσω συνδέσμου από το ενημερωτικό μας δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αυτών των ενεργειών)

· Τόπος πρόσβασης εάν ανοίξετε εικόνες στο ενημερωτικό δελτίο ή κάνετε κλικ σε συνδέσμους (εκχωρώντας τη διεύθυνση IP σας, την οποία δεν αποθηκεύουμε)

Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για το προφίλ χρήστη σας, το οποίο εκχωρείται στα δεδομένα που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για εξατομικευμένους σκοπούς διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας αποστέλλουμε προσωπικά προϊόντα, υπηρεσίες και να προσφέρουμε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ως μέρος του ενημερωτικού μας δελτίου. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, καταργώντας την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Διαγράφουμε τα δεδομένα παρακολούθησης όταν διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα.

4.3. Διαφήμιση σε υφιστάμενους πελάτες

1. Εάν έχετε συμβατική σχέση μαζί μας, ενδέχεται να σας ενημερώνουμε κατά καιρούς μέσω e-mail, τηλεφώνου, SMS ή επιστολής σχετικά με παρόμοιες υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αντιταχθεί σε αυτό.

2. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 (1) (στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην άμεση διαφήμιση (αιτιολογική σκέψη 47 GDPR). Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου και της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον χωρίς επιπλέον κόστος.

5. Πολιτική cookies

5.1. Γενικές Πληροφορίες

1. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που μεταφέρονται από τον διακομιστή ιστού μας ή διακομιστές ιστού τρίτων στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη και αποθηκεύονται εκεί για μελλοντική ανάκτηση. Τα cookies μπορεί να είναι μικρά αρχεία ή άλλοι τύποι αποθήκευσης πληροφοριών.

2. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή τους, καλούνται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Η εξαίρεση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

5.2 Επισκόπηση και διαχείριση cookies

1. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο στην πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης "cookie-Script" (βλ. παράγραφο 2.8 "Διαχείριση Συναίνεσης".

2. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις ατομικές σας συναινέσεις ή προτιμήσεις εκεί.

6. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή τη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές νομοθεσίας  ή αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων.

2. Εάν απαιτείται η συναίνεση του χρήστη ή τμήματα της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων περιέχουν διατάξεις της συμβατικής σχέσης με τον χρήστη, οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

3. Οι χρήστες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ενημέρωση: Ιούλιος 2022